Zakład Inżynierii Rzecznej
Katedra Inżynierii Wodnej


Zespół prowadzący zajęcia:
dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. SGGW

dr inż. Ewa Kaznowska
dr inż. Michał Wasilewicz

dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak


MATERIAŁY POMOCNICZE DLA STUDENTÓW:

PRZEDMIOT:

 

 

1. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO -  (MSGP)

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8


- Charakterystyka oddziaływań inwestycji drogowych na środowisko
- Skutki przyrodnicze i gospodarcze różnych środków ochrony przeciwpowodziowej
- Ochrona przed powodzią - pojęcia
- Schematy rozwiązań w ochronie przed powodzią
- Urządzenia do zaopatrzenia w wodę
- Oczyszczalnie ścieków - pojęcia
- Oczyszczalnie ścieków - oddziaływania
- Składowiska odpadów - pojęcia
- Przykład listy kontrolnej oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji inwestycji
-Najważniejsze oddziaływania na środowisko związane z budową osiedla mieszkaniowego
- Konspekt projektu zaliczeniowego (studia zaoczne)

2. INŻYNIERIA RZECZNA - (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe
- Podstawowe informacje o rzece
- Charakterystyki hydrologiczne Pisy
- Materiały do waloryzacji ekologicznej rzeki
- Wykres przyrostu zlewni od km 0 do km 28
- Wykres przyrostu zlewni od km 28 do km 52
- Wykres przyrostu zlewni od km 52 do km 90
- Przepływy charakterystyczne-równania interpolacyjne-Arkusz
-Mapa zlewni rzeki Pisy (część dolna)

-Wartości współczynników do wzoru Cowan'a

Przykłady umocnień brzegowych

Tematy wykładów
Literatura
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6

Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12

3. RENATURYZACJA ŚRODOWISK WODNYCH

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe
-Podstawowe pojęcia i wytyczne w procesie planowania

-Zalecane wartości współczynnika szorstkości n do wzoru Cowan'a dla koryt rzecznych i terenów zalewowych

-Przykładowa prezentacja nt. zmian Potoku S.

-przekroje poprzeczne potoku - wyniki sondowania

4. PODSTAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(Ochrona środowiska -studia zaoczne)

Materiały wykładowe
- Wykład 1
- Wykład 3
- Wykład 3a
- Wykład 3b

Materiały ćwiczeniowe

5. OCHRONA PRZED POWODZIĄ
(Fakultet BiIŚ)

Materiały wykładowe
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6


Materiały ćwiczeniowe
Temat projektu
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze 2
Opis projektu
Tabele ze współczynnikami
Podział kraju na makroregiony i regiony
Tabela 1A