Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej


Zespół prowadzący zajęcia:

dr inż. Ewa Kaznowska
dr inż. Michał Wasilewicz

dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak


MATERIAŁY POMOCNICZE DLA STUDENTÓW:

PRZEDMIOT:

 

 

1. INŻYNIERIA RZECZNA - (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe
- Podstawowe informacje o rzece
- Charakterystyki hydrologiczne Pisy
- Materiały do waloryzacji ekologicznej rzeki
- Wykres przyrostu zlewni od km 0 do km 28
- Wykres przyrostu zlewni od km 28 do km 52
- Wykres przyrostu zlewni od km 52 do km 90
- Przepływy charakterystyczne-równania interpolacyjne-Arkusz
-Mapa zlewni rzeki Pisy (część dolna)

-Wartości współczynników do wzoru Cowan'a

Przykłady umocnień brzegowych

Tematy wykładów
Literatura
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6

Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12

2. RENATURYZACJA ŚRODOWISK WODNYCH

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe
-Podstawowe pojęcia i wytyczne w procesie planowania

-Zalecane wartości współczynnika szorstkości n do wzoru Cowan'a dla koryt rzecznych i terenów zalewowych

-Przykładowa prezentacja nt. zmian Potoku S.

-przekroje poprzeczne potoku - wyniki sondowania

3. OCHRONA PRZED POWODZIĄ
(Fakultet BiIŚ)

Materiały wykładowe
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6


Materiały ćwiczeniowe
Temat projektu
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze 2
Opis projektu
Tabele ze współczynnikami
Podział kraju na makroregiony i regiony
Tabela 1A